Podmínky insolvence

Podmínky oddlužení (insolvence, osobního bankrotu):

OBECNÉ ZÁSADY:

Oddlužení neboli (insolvence, osobní bankrot) je pro odpovědné dlužníky, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nezvládají splácet své dluhy a chtějí svoji situaci vyřešit.

Dlužník musí být poctivý a jeho plán na oddlužení ekonomicky reálný.
NEJZÁSADNĚJŠÍ PODMÍNKY ODDLUŽENÍ (osobního bankrotu, insolvence):

1. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = dlužník musí disponovat pravidelným příjmem.

Jedná se o nejdůležitější podmínku oddlužení (insolvence, osobního bankrotu). Pokud tuto podmínku pro povolení oddlužení nesplníte, pravděpodobně nedosáhnete toho, aby Vám soud osobní bankrot povolil. Insolvenčním zákonem a tím pádem i soudem je vyžadováno, aby měl dlužník příjem dlouhodobého charakteru. Tím je myšlena mzda, plat, odměna z dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, mateřská či rodičovská, důchod (jakéhokoliv typu), nemocenská a další. Výše příjmů musí být v takové výši, aby byl dlužník schopen splatit minimálně 30% veškerých svých závazků a to za dobu maximálně 5 let. Splácení probíhá měsíčními splátkami. V případě, že dlužník nemá potřebný příjem, lze oddlužení (osobního bankrotu) dosáhnout jen za splnění podmínky, že si dlužník opatří třetí osobu, která by mu byla ochotna každý měsíc přispívat na splácení oddlužení a to po dobu 5 let.

2. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = mít více věřitelů.

Insolvenční zákon popisuje platební neschopnost jako situaci, kdy má dlužník dva a více věřitelů, jeho peněžité závazku vůči těmto věřitelům jsou déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. V případě, že má dlužník více závazků (několik půjček u jednoho věřitele), není podmínka mnohosti věřitelů splněna. Příklad: Máme 3 závazky u jednoho věřitele, například kontokorent, kreditní kartu a spotřebitelský úvěr u Komerční banky a.s. V tomto případě není naplněna podmínka mnohosti věřitelů. Pokud však budu mít kontokorent u Komerční banky a. s., spotřebitelský úvěr a kreditní kartu u CETELEM ČR a.s. je podmínka mnohosti věřitelů splněna a je možno žádat o oddlužení.

3. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = dlužník není schopen plnit své závazky.

Neschopnost plnit své závazky se považuje za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací:

 • Dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků.
 • Dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti.
 • Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek za dlužníkem výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
 • Dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.
Důležitá informace: O platební neschopnost dlužníka se jedná i tehdy, existuje-li reálná hrozba, že jedna z výše uvedených situací u dlužníka brzy opravdu nastane! V tomto případě se bavíme o tak zvaném hrozícím úpadku.

4. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = Čistý trestní rejstřík.

Anebo jinak. Dlužník nesmí být v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Za trestné činy majetkové či hospodářské povahy se všeobecně považují například krádeže, podvody, neoprávněné podnikání, zkrácení nebo neodvedení daně atd.

5. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = k návrhu na oddlužení musí dlužník doložit celou řadu dokumentů.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

 • Označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat.
 • Údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech.
 • Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky.
 • Návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Dále musí dlužník k návrhu na povolení oddlužení připojit:

 • Seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil.
 • Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky.
 • Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

6. Podmínka oddlužení (insolvence, osobního bankrotu) = Podepsání návrhu na povolení oddlužení.

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále návrh musí podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí.
Napište nám e-mail, napište sms, zavolejte nám, spojte se s námi přes online CHAT. Děkujeme.